แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนสามารถส่งอีเมล EAI ได้ด้วย PHPMailer

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search

แก้ไขจาก

# case 'php': 
  default:
  return filter_var($address, FILTER_VALIDATE_EMAIL) !== false;

เป็น

# case 'php': 
  default: 
  return (bool) preg_match("/^[ก-๙a-zA-Z0-9_+&*-]+(?:\.[ก-๙a-zA-Z0-9_+&*-]+)*@(?:[ก-๙a-zA-Z0-9-]+\.)+[ก-๙a-zA-Z]{2,16}$/u", $address);