แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนตรวจสอบอีเมล EAI ได้

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search

แก้ไขจาก

# if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { 

      exit('Email is not valid!');
 
  }

เป็น

# if (preg_match('/^[ก-๙a-zA-Z0-9_+&*-]+(?:\.[ก-๙a-zA-Z0-9_+&*-]+)*@(?:[ก-๙a-zA-Z0-9-]+\.)+[ก-๙a-zA-Z]{2,16}$/u', $_POST['email']) == 0) {
      exit('Email is not valid!');
 
 }