คู่มือการพัฒนา EAI Mail Server บน CentOS 8

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

EAI Email Server

คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อทดสอบและเป็นแนวทางการติดตั้ง Email Server ให้สามารถรับส่ง email address ภาษาไทย หรือ Email Address Internationalization (EAI) โดยใช้ Opensource Software เพื่อหาวิธีการที่สามารถใช้งานได้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

Software ที่นำมาทดสอบ

 1. CentOS8 for Virtualbox [CentOS for VirtualBox]
  • user: root
  • pass: rooteai
 2. VirtualBox [Win] [Mac]
 3. VirtualBox Extension Pack [ดาวน์โหลด]
 4. Filezilla [Win] [Mac]
 5. putty [Win] (เฉพาะเครื่อง windows)
 6. Postfix 3.x [ดาวน์โหลด]
 7. Dovecot 2.x [ดาวน์โหลด]
 8. MariaDB 10.x [ดาวน์โหลด]
 9. Roundcube 1.4.x [ดาวน์โหลด] [tar]
 • ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 แนะนำให้ติดตั้งเตรียมไว้ก่อนอบรม

ขั้นตอนการติดตั้ง CentOS8 for Virtualbox

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ CentOS8 for Virtualbox (centos-eai-wokshop.ova) ที่จัดเตรียมไว้ให้ตามลิงค์ด้านบน
 3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ centos-eai-wokshop.ova เพื่อ import เข้าโปรแกรม Virtualbox [1]
 4. หลังจาก import เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่โปรแกรม VirtualBox ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ centos-eai-wokshop ด้านซ้ายมือ เพื่อเปิด server
 5. ถ้าพบข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเริ่มการทำงานเครื่อง centos-eai-workshop เนื่องจากไม่พบแผงวงจรเครือข่าย" ให้กด "เปลี่ยนการติดตั้งเครือข่าย" จะขึ้นหน้าเปลี่ยนเครือข่าย ให้กด "ตกลง" [2]
 6. เมื่อเปิดเครื่องได้แล้ว ให้ login ด้วย user, pass ที่เตรียมไว้ให้ข้างต้น และใช้คำสั่ง "ifconfig" เพื่อตรวจสอบ IP ของเครื่อง [3]
 7. ให้จด IP นี้ไว้ใช้สำหรับ ssh เข้าเครื่อง Server ของเราในการทำงาน workshop (*แต่ละเครื่องจะได้ IP แตกต่างกัน)

(สำหรับเครื่อง mac ต้อง allow ให้ virtualbox ทำงานได้ตามนี้ [4])

 • หมายเหตุ
คู่มือนี้ไม่ได้อธิบายถึงการติดตั้ง Centos 8
Postfix ต้องเป็น Version 3.x.x ขึ้นไป จะรองรับ EAI
หากจะนำไปใช้งานจริงจะต้องจดทะเบียนโดเมน และมี dns server ด้วย

การติดตั้ง EAI Email Server

1. ตั้งค่า hostname

1. อัพเดตแพคเกจของ mail serverให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ด้วยคำสั่ง

# yum -y update

2. กำหนดชื่อ hostname ในตัวอย่างนี้กำหนดชื่อว่า mail.eai.in.th ด้วยคำสั่ง

# hostnamectl set-hostname mail.eai.in.th

3. เพิ่มค่า hostname ชื่อเดียวกับชื่อที่กำหนดข้างต้นในไฟล์ hosts

# vi /etc/hosts

ตัวอย่างไฟล์ hosts

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 mail.eai.in.th
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 mail.eai.in.th

*ระวัง envelopment ของทาง partner ว่าติดตั้ง centos ในรูปแบบใดมาให้ (อาจจะต้องติดตั้ง service เพิ่ม หากติดตั้งมาแบบ minimal เช่นใช้คำสั่ง vi ไม่ได้)

4. ติดตั้ง wget เพื่อใช้ดาวน์โหลดซอฟแวร์ที่จำเป็นต้องใช้งานเพิ่ม

# yum -y install wget

5. ติดตั้ง telnet เพื่อทดสอบการทำงานของ email server

# yum -y install telnet

2. ตั้งค่า firewall

1. ตรวจสอบสถานะ firewalld service บน mail server

 • ต้องมีสถานะ active (running)
# systemctl status firewalld

ตัวอย่าง

Active: active (running) since Mon 2019-11-18 14:12:03 +07; 1h 13min ago

2. ตรวจสอบ firewall zone และ network interface ที่เปิดอยู่

# firewall-cmd --get-active-zones

ตัวอย่าง

public
interfaces: ens32

3. ตรวจสอบรายการ services ของ firewall ที่เปิดอยู่ที่ zone public

# firewall-cmd --zone=public --list-services

ตัวอย่าง

 cockpit dhcpv6-client ssh 

4. เปิด firewall services ที่ zone public ของ mail server (สามารถเปิดเท่าต้องการได้)

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service={http,https,mysql,smtp,smtps,imap,imaps}
# firewall-cmd --reload

5. ตรวจสอบรายการ services ของ firewall ที่เปิดอยู่ที่ zone public อีกครั้ง จะพบ services เปิดเพิ่มขึ้นมา

*ref: configure firewall services for mail server (https://spalinux.com/2015/06/centos-7-basic-configure-firewall-by-firewall-cmd)

# firewall-cmd --zone=public --list-services

ตัวอย่าง

 cockpit dhcpv6-client http https imap imaps mysql smtp smtps ssh 

6. ในตัวอย่างนี้เราแนะนำให้ปิดการทำงานของ SELinux เพื่อความสะดวกในการตั้งค่า (ไม่แนะนำให้ทำกับเครื่อง production)

 • เปลี่ยน SELinux=enforcing เป็น SELinux=disabled
# vi /etc/selinux/config

ตัวอย่าง

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#    targeted - Targeted processes are protected,
#    mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

7. ตรวจสอบสถานะ SELinux อีกครั้ง

 • สั่ง restart server และทำการตรวจสอบ
# reboot
# sestatus

ตัวอย่าง

 disabled 

3. สร้าง SSL Cert

 • เป็นขั้นตอนการสร้าง SSL key เตรียมไว้ใช้งานกับ postfix และ dovecot

1. สร้าง private key

# cd /etc/pki/tls/certs
# /usr/bin/openssl genrsa -aes128 2048 > eai.key

ตัวอย่าง

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
...
...
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase: #set passphrase
Verifying - Enter pass phrase: #confirm

2. ถอด Passphase ออกจาก private key ที่สร้างขึ้น

# /usr/bin/openssl rsa -in eai.key -out eai.key

ตัวอย่าง

Enter pass phrase for eai.key: #input passphrase
writing RSA key

3. สร้าง csr

# /usr/bin/openssl req -utf8 -new -key eai.key -out eai.csr

ตัวอย่าง

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:TH		#country
State or Province Name (full name) []:Bangkok		  #state
Locality Name (eg, city) [Default City]:Dusit		#city
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:EAI 	#company
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT 	 #department
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:mail.eai.in.th 	 #server's FQDN
Email Address []:xxx@eai.in.th		#email address
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:		#Enter
An optional company name []:		#Enter

4. ทำการ generate key

# /usr/bin/openssl x509 -in eai.csr -out eai.crt -req -signkey eai.key -days 365

ตัวอย่าง

Signature ok
subject=/C=JP/ST=Hiroshima/L=Hiroshima/O=GTS/OU=Server World/CN=www.srv.world/emailAddress=xxx@eai.in.th
Getting Private key


4. ติดตั้ง mariadb, postfix, dovecot

1. ติดตั้ง mariadb , Postfix , Dovecot และ Packet ที่จำเป็นกับ Server

# yum -y install postfix dovecot mariadb-server dovecot-mysql postfix-mysql

2. สั่ง start service ของ postfix, dovecot, mariadb ทุกครั้งที่เปิด Server

# systemctl start postfix && systemctl start dovecot && systemctl start mariadb
# systemctl enable postfix && systemctl enable dovecot && systemctl enable mariadb

3. ดูสถานะการทำงานของ postfix, dovecot, maridb

# systemctl status postfix
# systemctl status dovecot
# systemctl status mariadb

5. ตั้งค่า mariadb

1. ตั้งค่า UTF8 ให้กับ mysql เพื่อให้รองรับภาษาไทย โดยเพิ่มคำสั่งด้าล่างลงใน /etc/my.cnf.d/maridb-server.cnf ใต้ [mysqld]

# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#
# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]
# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci
skip-character-set-client-handshake
bind-address=127.0.0.1
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid
#
# * Galera-related settings
#
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2
#
# Allow server to accept connections on all interfaces.
#
#bind-address=0.0.0.0
#
# Optional setting
#wsrep_slave_threads=1
#innodb_flush_log_at_trx_commit=0 
# this is only for embedded server
[embedded]
# This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL.
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# you can put MariaDB-only options here
[mariadb]
# This group is only read by MariaDB-10.3 servers.
# If you use the same .cnf file for MariaDB of different versions,
# use this group for options that older servers don't understand
[mariadb-10.3]

2. สั่ง restart mariadb

# systemctl restart mariadb

3. ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้างาน mysql โดยจะมีการตั้ง password ของ root user เพื่อ login เข้าใช้งาน (*กำหนดเพียง password ใหม่ และในส่วนอื่นๆให้ enter ผ่านได้เลย)

# mysql_secure_installation

4. Login ข้าใช้งาน mysql โดยใช้ password ของ root user ที่ได้ตั้งไว้

# mysql -u root -p

5. สร้าง DB เพื่อใช้งานการเก็บข้อมูลของการใช้งาน Email Server

# CREATE DATABASE eaimail;
# USE eaimail;

6. สร้าง user พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับ eaimail database ที่สร้างขึ้นมา

# GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON eaimail.* TO 'yourdbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourdbpassword';
# GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON eaimail.* TO 'yourdbuser'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'yourdbpassword';
# FLUSH PRIVILEGES;

7. ตรวจสอบ userที่สร้างขึ้นใหม่โดย

# SHOW GRANTS FOR 'yourdbuser'@'localhost';

8. สร้างตารางใช้เก็บค่า domains, forwardings สำหรับ forward อีเมลภาษาไทยไปภาษาอังกฤษ, users เพื่อใช้สร้าง mailbox

# CREATE TABLE domains (domain varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (domain) );
# CREATE TABLE forwardings (source varchar(80) NOT NULL, destination TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (source) );
# CREATE TABLE users (email varchar(80) NOT NULL, password varchar(20) NOT NULL, PRIMARY KEY (email) );

9. เลือก DB ของ mail server และกำหนด Domain ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และ Email-Account ภาษาอังกฤษ) พร้อม password เพื่อเริ่มใช้งาน

# INSERT INTO domains (domain) VALUES ('eai.in.th');
# INSERT INTO domains (domain) VALUES ('อีเอไอ.ไทย');
# INSERT INTO users (email, password) VALUES ('thai@eai.in.th', ENCRYPT('thaiuserpassword'));
# INSERT INTO users (email, password) VALUES ('ไทย@อีเอไอ.ไทย', ENCRYPT('thaiuserpassword'));

10. กำหนด Email ที่เข้ามายัง Email Account ภาษาไทย ให้ forward เข้า Email-Account ภาษาอังกฤษ เนื่องจากระบบไม่สามารถสร้าง mailbox เป็น ภาษาไทยได้

# INSERT INTO forwardings (source,destination) VALUES ('ไทย@อีเอไอ.ไทย','thai@eai.in.th');
# quit

6. ตั้งค่า postfix

สร้างไฟล์เชื่อมต่อระหว่าง postfix และ mariadb

 • สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับเรียกค่า domain จาก DB
# vi /etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
user = yourdbuser
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT domain AS virtual FROM domains WHERE domain='%s'
hosts = 127.0.0.1
 • สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับ forward email
# vi /etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf
user = yourdbuser
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT destination FROM forwardings WHERE source='%s'
hosts = 127.0.0.1
 • สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับ สร้าง mailbox และใช้ login
# vi /etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
user = yourdbuser 
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/') FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1
 • สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับ ส่งต่อ email ทั้งหมด ไปยัง smtp server อื่น ซึ่งใช้ในกรณีที่ host เป็น IP Address
# vi /etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
user = yourdbuser 
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT email FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1
 • กำหนดสิทธิ์ให้กับ script ที่สร้างขึ้น
# chmod 640 /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf && chgrp postfix /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf

สร้าง user vmail สำหรับอ่าน/เขียน mailbox

 • สร้าง group เพื่อใช้กับ mailbox
# groupadd -g 5000 vmail
# useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m

แก้ไขไฟล์ "/etc/postfix/main.cf"

# postconf "myhostname=mail.eai.in.th"
# postconf "mydomain=eai.in.th"
# postconf "myorigin=\$mydomain"
# postconf "inet_interfaces=all"
# postconf "inet_protocols=ipv4"
# postconf "mydestination=localhost, localhost.localdomain"
# postconf "mynetworks=127.0.0.1"
# postconf "readme_directory=no"
# postconf "smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/eai.crt"
# postconf "smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/certs/eai.key"
# postconf "shlib_directory=no"
# postconf "smtpd_sasl_auth_enable=yes"
# postconf "smtpd_sasl_type=dovecot"
# postconf "smtpd_sasl_path=private/auth"
# postconf "smtpd_sasl_authenticated_header=yes"
# postconf "broken_sasl_auth_clients=yes"
# postconf "smtpd_use_tls=yes"
# postconf "smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination"
# postconf "smtpd_tls_auth_only=yes"
# postconf "smtpd_tls_loglevel=1"
# postconf "virtual_mailbox_base=/home/vmail"
# postconf "virtual_mailbox_maps=proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf"
# postconf "virtual_mailbox_domains=proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf"
# postconf "virtual_alias_maps=proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf"
# postconf "virtual_uid_maps=static:5000"
# postconf "virtual_gid_maps=static:5000"
# postconf "virtual_alias_domains=อีเอไอ.ไทย"
# postconf "virtual_transport=dovecot"
# postconf "proxy_read_maps=\$local_recipient_maps \$mydestination \$virtual_alias_maps \$virtual_alias_domains \$virtual_mailbox_maps \$virtual_mailbox_domains \$relay_recipient_maps \$relay_domains \$canonical_maps \$sender_canonical_maps \$recipient_canonical_maps \$relocated_maps \$transport_maps \$mynetworks"
# postconf "smtputf8_enable=yes"
 • ตัวอย่างไฟล์
smtp_tls_security_level = may
meta_directory = /etc/postfix
shlib_directory = no
myhostname = mail.eai.in.th 
mydomain = eai.in.th 
myorigin = $mydomain 
mynetworks = 127.0.0.1
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_use_tls = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_alias_domains = อีเอไอ.ไทย
virtual_transport = dovecot
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtputf8_enable = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps 
$sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks

แก้ไขไฟล์ "/etc/postfix/master.cf"

# postconf -M smtps/inet="smtps inet n - - - - smtpd"
# postconf -P "smtps/inet/syslog_name=postfix/smtps"
# postconf -P "smtps/inet/smtpd_tls_wrappermode=yes"
# postconf -P "smtps/inet/smtpd_sasl_auth_enable=yes"
# postconf -P "smtps/inet/smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject"
# postconf -P "smtps/inet/smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject"
# postconf -P "smtps/inet/milter_macro_daemon_name=ORIGINATING"
# postconf -vM dovecot/unix="dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}"
 • ตัวอย่างไฟล์
smtps inet n - - - - smtpd
  -o syslog_name=postfix/smtps
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes 
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes 
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject 
  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject 
  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}
 • restart postfix
# systemctl restart postfix

7. ตั้งค่า dovecot

สร้างไฟล์เชื่อมต่อระหว่าง dovecot และ mariadb

 • สร้าง script เพื่อให้ dovecot ใช้งานกับ SQL ที่เราได้กำหนดก่อนหน้านี้
# vi /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
driver = mysql
connect = host=127.0.0.1 dbname=eaimail user=yourdbuser password=yourdbpassword
default_pass_scheme = CRYPT
password_query = SELECT email as user, password FROM users WHERE email='%u';
 • กำหนดสิทธิ์อนุญาตให้ user ที่อยู่ใน dovecot group ใช้งาน
# chmod 640 /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext && chgrp dovecot /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext

แก้ไขไฟล์ "/etc/dovecot/dovecot.conf"

 • Backup ค่า config เดิมไว่ก่อน
# mv /etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/dovecot.conf-backup
 • ตั้งค่า config dovecot โดยสร้างไฟล์ให้ และใส่คำสั่งตามด้านล่าง
# vi /etc/dovecot/dovecot.conf

ตัวอย่าง

protocols = imap pop3 lmtp
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n/Maildir

ssl_cert = </etc/pki/tls/certs/eai.crt
ssl_key = </etc/pki/tls/certs/eai.key
ssl_dh_parameters_length = 2048 
ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2:!EXP:!aNULL
namespace {
  type = private
  separator = .
  prefix = INBOX.
  inbox = yes
}
service auth {
  unix_listener auth-master {
    mode = 0600
    user = vmail
  }
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666
    user = postfix
    group = postfix
  }
user = root
}
auth_mechanisms = plain login
service auth-worker {
  user = root
}
protocol lda {
  log_path = /home/vmail/dovecot-deliver.log
  auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
  postmaster_address = postmaster@eai.in.th
}
protocol pop3 {
  pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
    pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh
}
passdb {
  driver = sql
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}
userdb {
  driver = static
  args = uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
}
 • สั่ง restart dovecot
# systemctl restart dovecot

8. ทดสอบการทำงานของ EAI Email Server

1. ทดสอบ imap

# telnet localhost imap

2. ได้ผลตามด้านล่าง และ ใช้คำสั่ง quit เพื่ออแกจาก telnet

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.

3. แก้ใขไฟล์ /etc/aliases โดยเพิ่มบรรทัดตามด้านล่าง

# vi /etc/aliases
mailer-daemon:	postmaster
postmaster:	root
root: postmaster@eai.in.th

4 สั่ง update aliases และ restart postfix

# newaliases
# systemctl restart postfix

5. ทดสอบ smtp server

# telnet localhost 25
# ehlo localhost

6. จะได้ผลลัพธ์ตามด้านล่าง

250-mail.eai.in.th
250-PIPELINING
250-SIZE 30720000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250 SMTPUTF8

7. ติดตั้ง mailx และทดสอบส่ง email

# yum install mailx
# mailx thai@eai.in.th (ใส่ subject แล้ว enter ตามด้วยเนื้อหา และใช้ Ctrl+D เพื่อส่งออก)

8. ตรวจสอบ log ของการส่ง Email : /var/log/maillog ซึ้งจะได้ผลตามด้านล่าง

Nov 13 15:19:07 mail postfix/pickup[31954]: E9AB020199E5: uid=0 from=<root>
Nov 13 15:19:07 mail postfix/cleanup[1938]: E9AB020199E5: message-id=<20171113081907.E9AB020199E5@mail.eai.in.th>
Nov 13 15:19:07 mail postfix/qmgr[21141]: E9AB020199E5: from=<root@eai.in.th>, size=434, nrcpt=1 (queue active)
Nov 13 15:19:08 mail postfix/pipe[1946]: E9AB020199E5: to=<tanagan@eai.in.th>, relay=dovecot, delay=0.09, delays=0.04/0.01/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via dovecot service)
Nov 13 15:19:08 mail postfix/qmgr[21141]: E9AB020199E5: removed

9. ตรวจสอบ log ผลการส่งของ dovecot : /home/vmail/dovecot-deliver.log ซึ่งจะได้ผลตามด้านล่าง

2017-11-13 15:19:08 lda(tanagan@eai.in.th): Info: msgid=<20171113081907.E9AB020199E5@mail.eai.in.th>: saved mail to INBOX

10. ตรวจสอบ mailbox เมื่อมีการรับส่ง-ส่ง Email จะสร้างขึ้นโดย dovecot ซึ่งจะได้ผลตามภาพ

# cd /home/vmail/eai.in.th/thai/Maildir
# find
.
./dovecot-uidlist
./cur
./new
./new/1285609582.P6115Q0M368794.li172-137
./dovecot.index
./dovecot.index.log
./tmp

11. ตรวจสอบ mailbox โดยใช้ mail client คือ mutt เพื่อดู email ภายใน mailbox

# yum install mutt
# mutt -f .

12. ทดสอบการส่งเมลในรูปแบบ eai

# telnet localhost 25
# EHLO localhost
# MAIL FROM: ธนากานต์@อีเอไอ.ไทย SMTPUTF8		
# RCPT TO: ธนากานต์@คน.ไทย
# data
# Subject: eai test
# เทสอีเมลส์ภาษาไทย
# .
 • ใช้เครื่องหมาย “.” เพื่อจบข้อความและส่งข้อความ
 • กด Ctrl+] เพื่อออก

9. ติดตั้ง roundcube webmail

ติดตั้ง apache php

 • ติดตั้ง repo ของ php 7.4 เพิ่มเติม และเปิดให้สามารถติดตั้ง php 7.4 ได้
# yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm 
# yum module reset php && yum module enable php:remi-7.4 -y
 • ใช้คำสั่งติดตั้ง php, php library และ apache web server
# yum -y install httpd php php-common php-devel php-imap php-imagick php-json php-xml php-mbstring php-pear php-pdo php-intl php-ldap php-gd php-zip php-pdo_mysql php-curl php-bz2 php-gmp
 • ใช้คำสั่ง start service apache และ php และให้เริ่มทำงานโดยอัติโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
# systemctl start httpd && systemctl start php-fpm
# ​systemctl enable httpd && systemctl enable php-fpm
 • ตรวจสอบสถานะการทำงานของ apache และ
# systemctl status httpd 
# systemctl status php-fpm

ตั้งค่า php

 • ตั้งค่า timezone (เราจะตั้งค่าเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งาน roundcube)
# vi /etc/php.ini 
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone 
date.timezone = Asia/Bangkok

ตั้งค่า mariadb database

 • สร้าง database roundcubemail โดยกำหนด username=rcmail, password=passrc
# mysql -u root -p
# CREATE DATABASE roundcubemail CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
# GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO rcmail@localhost IDENTIFIED BY 'passrc';
# FLUSH PRIVILEGES;

ตั้งค่า roundcube

# cd /var/www/html/
# wget https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.4.4/roundcubemail-1.4.4-complete.tar.gz
# tar zvfx /var/www/html/roundcubemail-1.4.4-complete.tar.gz 
# mv /var/www/html/roundcubemail-1.4.4 /var/www/html/roundcubemail
# cp /var/www/html/roundcubemail/config/config.inc.php.sample /var/www/html/roundcubemail/config/config.inc.php
# chown -R apache:apache /var/www/html/roundcubemail

สร้าง virtualhost

# vi /etc/httpd/conf.d/rcmail.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName mail.eai.in.th
  ServerAdmin webmaster@eai.in.th
  DocumentRoot /var/www/html/roundcubemail
  <Directory /var/www/html/roundcubemail>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>
  ErrorLog /var/log/httpd/mail.eai.in.th-error.log
  CustomLog /var/log/httpd/mail.eai.in.th-access.log combined
</VirtualHost>
# systemctl restart httpd
 • ทดสอบเข้าเว็บโซต์
http://mail.eai.in.th/installer/
 • ตั้งค่าเชื่อมต่อ database
host = localhost
dbname =roundcubemail
user = rcmail
password = passrc
db_prefix = rc_
 • ตั้งค่า IMAP
ssl://mail.eai.in.th 
993 
 • ตั้งค่า SMTP
ssl://mail.eai.in.th 
465
 • user, pass ของ eai email
thai@eai.in.th และ ไทย@อีเอไอ.ไทย
thaiuserpassword
 • การใช้ ssl แบบ self-sign อาจจะทำให้ roundcube ไม่สามารถเชื่อมต่อ mail server ได้ แก้ปัญหาโดยการ config เพิ่มเติม ดังนี้
# vi /var/www/html/roundcubemail/config/defaults.inc.php
$config['imap_conn_options'] = array(
 'ssl'     => array(
   'verify_peer'   => false,
   'verify_peer_name' => false,
 ),
);
 
$config['smtp_conn_options'] = array(
 'ssl'     => array(
   'verify_peer'   => false,
   'verify_peer_name' => false,
 ),
);