พัฒนาบน CentOS 8

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search

EAI Email Server

คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อทดสอบและเป็นแนวทางการติดตั้ง Email Server ในรูปแบบรองรับภาษาไทย (EAI) โดยใช้ Opensource Software ในการทดสอบเพื่อหาวิธีการที่สามารถใช้งานได้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งค่า configure ที่ผู้จัดทำใช้นั้น ไม่ได้ตายตัว สามารถลองทดสอบในรูปแบบอื่นๆได้

Software ที่นำมาทดสอบ:
• Centos8_x64_1905
• Postfix 3.3.1
• Dovecot 2.2.36
• MariaDB 10.3.11
• Squirrelmail .1.4.23
 • คู่มือนี้ไม่ได้อธิบายถึงการติดตั้ง Centos 8
 • Postfix ต้องเป็น Version 3.x.x ขึ้นไป จะรองรับ EAI
 • ผู้จัดทำได้ทำการจด domain เป็น eai.in.th และ อีเอไอ.ไทย ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้จัดทำใช้ putty และ winscp เป็นเครื่องมือในการจัดการ server

การติดตั้ง EAI Email Server

1. ตั้งค่า hostname ของ EAI Email Server

1. อัพเดตแพคเกจของ mail serverให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ด้วยคำสั่ง

# yum -y update

2. กำหนดชื่อ hostname ในตัวอย่างนี้กำหนดชื่อว่า mail.eai.in.th ด้วยคำสั่ง

# hostnamectl set-hostname mail.eai.in.th

3. เพิ่มค่า hostname ชื่อเดียวกับชื่อที่กำหนดข้างต้นในไฟล์ hosts

# vi /etc/hosts

ตัวอย่างไฟล์ hosts

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 mail.eai.in.th
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 mail.eai.in.th

*ระวัง envelopment ของทาง partner ว่าติดตั้ง centos ในรูปแบบใดมาให้ (อาจจะต้องติดตั้ง service เพิ่ม หากติดตั้งมาแบบ minimal เช่นใช้คำสั่ง vi ไม่ได้)

4. ติดตั้ง wget เพื่อใช้ดาวน์โหลดซอฟแวร์ที่จำเป็นต้องใช้งานเพิ่ม

# yum install wget

5. ติดตั้ง telnet เพื่อทดสอบการทำงานของ email server

# yum install telnet


2. ตั้งค่า firewall ของ EAI Email Server

1. ตรวจสอบสถานะ firewalld service บน mail server

 • ต้องมีสถานะ active (running)
# systemctl status firewalld

ตัวอย่าง

Active: active (running) since Mon 2019-11-18 14:12:03 +07; 1h 13min ago

2. ตรวจสอบ firewall zone และ network interface ที่เปิดอยู่

# firewall-cmd --get-active-zones

ตัวอย่าง

public
interfaces: ens32

3. ตรวจสอบรายการ services ของ firewall ที่เปิดอยู่ที่ zone public

# firewall-cmd --zone=public --list-services

ตัวอย่าง

 cockpit dhcpv6-client ssh 

4. เปิด firewall services ที่ zone public ของ mail server (สามารถเปิดเท่าต้องการได้)

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=mysql
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=smtp
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=smtps
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=imap
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=imaps
# firewall-cmd --reload

5. ตรวจสอบรายการ services ของ firewall ที่เปิดอยู่ที่ zone public อีกครั้ง จะพบ services เปิดเพิ่มขึ้นมา

*ref: configure firewall services for mail server (https://spalinux.com/2015/06/centos-7-basic-configure-firewall-by-firewall-cmd)

# firewall-cmd --zone=public --list-services

ตัวอย่าง

 cockpit dhcpv6-client http https imap imaps mysql smtp smtps ssh 

6. ในตัวอย่างนี้เราแนะนำให้ปิดการทำงานของ SELinux เพื่อความสะดวกในการตั้งค่า (ไม่แนะนำให้ทำกับเครื่อง production)

 • เปลี่ยน SELinux=enforcing เป็น SELinux=disabled
# vi /etc/selinux/config

ตัวอย่าง

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#    targeted - Targeted processes are protected,
#    mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

7. ตรวจสอบสถานะ SELinux อีกครั้ง

 • สั่ง restart server และทำการตรวจสอบ
# reboot
# sestatus

ตัวอย่าง

 disabled 


3. สร้าง SSL ของ EAI Email Server

 • เป็นขั้นตอนการสร้าง SSL key เตรียมไว้ใช้งานกับ postfix และ dovecot

1. สร้าง private key

# cd /etc/pki/tls/certs
# /usr/bin/openssl genrsa -aes128 2048 > eai.key

ตัวอย่าง

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
...
...
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase: #set passphrase
Verifying - Enter pass phrase: #confirm

2. ถอด Passphase ออกจาก private key ที่สร้างขึ้น

# /usr/bin/openssl rsa -in eai.key -out eai.key

ตัวอย่าง

Enter pass phrase for eai.key: #input passphrase
writing RSA key

3. สร้าง csr

# /usr/bin/openssl req -utf8 -new -key eai.key -out eai.csr

ตัวอย่าง

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:TH		#country
State or Province Name (full name) []:Bangkok		  #state
Locality Name (eg, city) [Default City]:Dusit		#city
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:EAI 	#company
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT 	 #department
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:mail.eai.in.th 	 #server's FQDN
Email Address []:xxx@eai.in.th		#email address
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:		#Enter
An optional company name []:		#Enter

4. ทำการ generate key

# /usr/bin/openssl x509 -in eai.csr -out eai.crt -req -signkey eai.key -days 3650

ตัวอย่าง

Signature ok
subject=/C=JP/ST=Hiroshima/L=Hiroshima/O=GTS/OU=Server World/CN=www.srv.world/emailAddress=xxx@eai.in.th
Getting Private key


4. ติดตั้ง mariadb, postfix, dovecot ของ EAI Email Server

1. ติดตั้ง mariadb , Postfix , Dovecot และ Packet ที่จำเป็นกับ Server

# yum -y install postfix dovecot mariadb-server dovecot-mysql postfix-mysql


2. สั่ง start service ของ postfix, dovecot, mariadb ทุกครั้งที่เปิด Server

# systemctl start postfix
# systemctl start dovecot
# systemctl start mariadb
# systemctl enable postfix
# systemctl enable dovecot
# systemctl enable mariadb


3. ดูสถานะการทำงานของ postfix, dovecot, maridb

# systemctl status postfix
# systemctl status dovecot
# systemctl status mariadb


5. ตั้งค่า mariadb ของ EAI Email Server

1. ตั้งค่า UTF8 ให้กับ mysql เพื่อให้รองรับภาษาไทย โดยเพิ่มคำสั่งด้าล่างลงใน /etc/my.cnf.d/maridb-server.cnf ใต้ [mysqld]

# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#
# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]
# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci
skip-character-set-client-handshake
bind-address=127.0.0.1
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid
#
# * Galera-related settings
#
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2
#
# Allow server to accept connections on all interfaces.
#
#bind-address=0.0.0.0
#
# Optional setting
#wsrep_slave_threads=1
#innodb_flush_log_at_trx_commit=0 
# this is only for embedded server
[embedded]
# This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL.
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# you can put MariaDB-only options here
[mariadb]
# This group is only read by MariaDB-10.3 servers.
# If you use the same .cnf file for MariaDB of different versions,
# use this group for options that older servers don't understand
[mariadb-10.3]

2. สั่ง restart mariadb

# systemctl restart mariadb

3. ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้างาน mysql โดยจะมีการตั้ง password ของ root user เพื่อ login เข้าใช้งาน (*กำหนดเพียง password ใหม่ และในส่วนอื่นๆให้ enter ผ่านได้เลย)

# mysql_secure_installation

4. Login ข้าใช้งาน mysql โดยใช้ password ของ root user ที่ได้ตั้งไว้

# mysql -u root -p

5. สร้าง DB เพื่อใช้งานการเก็บข้อมูลของการใช้งาน Email Server

# CREATE DATABASE eaimail;
# USE eaimail;

6. สร้าง user พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับ eaimail database ที่สร้างขึ้นมา

# GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON eaimail.* TO 'yourdbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourdbpassword';
# GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON eaimail.* TO 'yourdbuser'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'yourdbpassword';
# FLUSH PRIVILEGES;

7. ตรวจสอบ userที่สร้างขึ้นใหม่โดย

# SHOW GRANTS FOR 'yourdbuser'@'localhost';

8. สร้างตารางใช้เก็บค่า Domain

# CREATE TABLE domains (domain varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (domain) );

9. สร้างตารางใช้สำหรับ forward mail

# CREATE TABLE forwardings (source varchar(80) NOT NULL, destination TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (source) );

10. สร้างตาราง user เพื่อใช้สร้าง mailbox และออกจาก mysql

# CREATE TABLE users (email varchar(80) NOT NULL, password varchar(20) NOT NULL, PRIMARY KEY (email) );
# quit

11. สั่ง restart mariadb

# systemctl restart mariadb

12. Login เข้า mariadb

# mysql -u root -p

13. เลือก DB ของ mail server และกำหนด Domain ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และ Email-Account ภาษาอังกฤษ) พร้อม password เพื่อเริ่มใช้งาน

# USE eaimail;
# INSERT INTO domains (domain) VALUES ('eai.in.th');
# INSERT INTO domains (domain) VALUES ('อีเอไอ.ไทย');
# INSERT INTO users (email, password) VALUES ('thai@eai.in.th', ENCRYPT('thaiuserpassword'));
# INSERT INTO users (email, password) VALUES ('ไทย@อีเอไอ.ไทย', ENCRYPT('thaiuserpassword'));

14. กำหนด Email ที่เข้ามายัง Email Account ภาษาไทย ให้ forward เข้า Email-Account ภาษาอังกฤษ เนื่องจากระบบไม่สามารถสร้าง mailbox เป็น ภาษาไทยได้

# INSERT INTO forwardings (source,destination) VALUES ('ไทย@อีเอไอ.ไทย','thai@eai.in.th');
# quit


6. ตั้งค่า postfix ของ EAI Email Server

1. สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับเรียกค่า domain จาก DB

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
user = yourdbuser
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT domain AS virtual FROM domains WHERE domain='%s'
hosts = 127.0.0.1


2. สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับ forward email

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf
user = yourdbuser
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT destination FROM forwardings WHERE source='%s'
hosts = 127.0.0.1


3. สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับ สร้าง mailbox และใช้ login

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
user = yourdbuser 
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/') FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1


4. สร้างไฟล์ script เพื่อใช้สำหรับ ส่งต่อ email ทั้งหมด ไปยัง smtp server อื่น ซึ่งใช้ในกรณีที่ host เป็น IP Address

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
user = yourdbuser 
password = yourdbpassword
dbname = eaimail
query = SELECT email FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1


5. กำหนดสิทธิ์ให้กับ script ที่สร้างขึ้น

# chmod o= /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf
# chgrp postfix /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf


6. สร้าง group เพื่อใช้กับ mailbox

# groupadd -g 5000 vmail
# useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m


1. แก้ไขไฟล์ /etc/postfix/main.cf โดยเปิดการใช้งานหรือเพิ่มค่า configure ตามด้านล่าง *(สังเกตุหัวข้อ virtual_alias_domains ที่เพิ่มเป็น Domain ภาษาไทย)

# vi /etc/postfix/main.cf
myhostname = mail.eai.in.th
mydomain = eai.in.th
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = localhost, localhost.localdomain
mynetworks = 127.0.0.1
alias_maps = hash:/etc/aliases	
alias_database = hash:/etc/aliases
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
readme_directory = no
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/eai.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/certs/eai.key
smtpd_tls_security_level = may
meta_directory = /etc/postfix
shlib_directory = no
message_size_limit = 30720000
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_use_tls = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_alias_domains = อีเอไอ.ไทย
virtual_transport = dovecot
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtputf8_enable = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks

2. แก้ไขไฟล์ /etc/postfix/master.cf โดยเพิ่มคำสั่งลงด้านล่างสุดของไฟล์ และเปิดใช้งาน หรือเพิ่ม เพียงแค่คำสั่งด้าานล่าง นอกเหนือจากนั้น ให้ปิดการใช้งาน #

# vi /etc/postfix/master.cf
smtps inet n - - - - smtpd
  -o syslog_name=postfix/smtps
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes 
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes 
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject 
  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject 
  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}

3. สั่งใช้งานการส่ง email ภาษาไทยและทำการ restart postfix

# postconf "smtputf8_enable = yes"
# postfix reload
# systemctl restart postfix.service


7. ตั้งค่า dovecot ของ EAI Email Server

1. Back-up ค่า config เดิมไว่ก่อน

# mv /etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/dovecot.conf-backup


2. ตั้งค่า config dovecot โดยสร้างไฟล์ให้ และใส่คำสั่งตามด้านล่าง

# vi /etc/dovecot/dovecot.conf

ตัวอย่าง

protocols = imap pop3 lmtp
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n/Maildir

ssl_cert = </etc/pki/tls/certs/eai.crt
ssl_key = </etc/pki/tls/certs/eai.key
ssl_dh_parameters_length = 2048 
ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2:!EXP:!aNULL
namespace {
  type = private
  separator = .
  prefix = INBOX.
  inbox = yes
}
service auth {
  unix_listener auth-master {
    mode = 0600
    user = vmail
  }
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666
    user = postfix
    group = postfix
  }
user = root
}
auth_mechanisms = plain login
service auth-worker {
  user = root
}
protocol lda {
  log_path = /home/vmail/dovecot-deliver.log
  auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
  postmaster_address = postmaster@eai.in.th
}
protocol pop3 {
  pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
    pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh
}
passdb {
  driver = sql
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}
userdb {
  driver = static
  args = uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
}


3. สร้าง script เพื่อให้ dovecot ใช้งานกับ SQL ที่เราได้กำหนดก่อนหน้านี้

# vi /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
driver = mysql
connect = host=127.0.0.1 dbname=eaimail user=yourdbuser password=yourdbpassword
default_pass_scheme = CRYPT
password_query = SELECT email as user, password FROM users WHERE email='%u';


4. กำหนดสิทธิ์อนุญาตให้ user ที่อยู่ใน dovecot group ใช้งาน

# chgrp dovecot /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
# chmod o= /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
# systemctl restart dovecot.service


8. ทดสอบ EAI Email Server

1. ติดตั้ง telnet

# yum install telnet
# telnet localhost pop3

2. ได้ผลตามด้านล่าง และ ใช้คำสั่ง quit เพื่ออแกจาก telnet

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.

3. แก้ใขไฟล์ /etc/aliases โดยเพิ่มบรรทัดตามด้านล่าง

# vi /etc/aliases
mailer-daemon:	postmaster
postmaster:	root
root: postmaster@eai.in.th

4 สั่ง update aliases และ restart postfix

# newaliases
# systemctl restart postfix.service

1. ทดสอบ smtp server

# telnet localhost 25
# ehlo localhost

2. จะได้ผลลัพธ์ตามด้านล่าง

250-mail.eai.in.th
250-PIPELINING
250-SIZE 30720000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250 SMTPUTF8

1. ติดตั้ง mailx และทดสอบส่ง email

# yum install mailx
# mailx thai@eai.in.th (ใส่ subject แล้ว enter ตามด้วยเนื้อหา และใช้ Ctrl+D เพื่อส่งออก)

2. ตรวจสอบ log ของการส่ง Email : /var/log/maillog ซึ้งจะได้ผลตามด้านล่าง

Nov 13 15:19:07 mail postfix/pickup[31954]: E9AB020199E5: uid=0 from=<root>
Nov 13 15:19:07 mail postfix/cleanup[1938]: E9AB020199E5: message-id=<20171113081907.E9AB020199E5@mail.eai.in.th>
Nov 13 15:19:07 mail postfix/qmgr[21141]: E9AB020199E5: from=<root@eai.in.th>, size=434, nrcpt=1 (queue active)
Nov 13 15:19:08 mail postfix/pipe[1946]: E9AB020199E5: to=<tanagan@eai.in.th>, relay=dovecot, delay=0.09, delays=0.04/0.01/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via dovecot service)
Nov 13 15:19:08 mail postfix/qmgr[21141]: E9AB020199E5: removed

3. ตรวจสอบ log ผลการส่งของ dovecot : /home/vmail/dovecot-deliver.log ซึ่งจะได้ผลตามด้านล่าง

2017-11-13 15:19:08 lda(tanagan@eai.in.th): Info: msgid=<20171113081907.E9AB020199E5@mail.eai.in.th>: saved mail to INBOX

4. ตรวจสอบ mailbox เมื่อมีการรับส่ง-ส่ง Email จะสร้างขึ้นโดย dovecot ซึ่งจะได้ผลตามภาพ

# cd /home/vmail/eai.in.th/thai/Maildir
# find
.
./dovecot-uidlist
./cur
./new
./new/1285609582.P6115Q0M368794.li172-137
./dovecot.index
./dovecot.index.log
./tmp

5. ตรวจสอบ mailbox โดยใช้ mail client คือ mutt เพื่อดู email ภายใน mailbox

# yum install mutt
# mutt -f .

6. ทดสอบการส่งเมลในรูปแบบ eai

# telnet localhost 25
# EHLO localhost
# MAIL FROM: ธนากานต์@อีเอไอ.ไทย SMTPUTF8		
# RCPT TO: ธนากานต์@คน.ไทย
# data
# Subject: eai test
# เทสอีเมลส์ภาษาไทย
# .
 • ใช้เครื่องหมาย “.” เพื่อจบข้อความและส่งข้อความ
 • กด Ctrl+] เพื่อออก


9. ติดตั้ง squirrelmail ของ EAI Email Server

1. ติดตั้ง squirrelmail โดย Centos 8 ยังไม่มี squirrelmail ใน repo ทำให้ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง yum ไม่ได้ จึงต้องติดตั้งด้วยตัวเอง

 • ติดตั้ง php , Apache
# yum install php
# systemctl start php-fpm.service
# systemctl enable php-fpm.service
# yum install httpd
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd

2. นำ squirrelmail ที่ได้เตรียมไว้ให้นำไปไว้ที่ /varwww/html/

# cd var/www/html/

(copy squirrelmail ไปไว้ /varwww/html/ ซึ่งผู้จัดทำใช้ winscp ในการทำงาน)

3. สร้าง directory เพิ่มให้กับ squirrelmail

# mkdir /var/lib/squirrelmail
# cd /var/lib/squirrelmail/data
# chmod ugo+rwx /var/lib/squirrelmail/data
# mkdir /var/spool/squirrelmail
# mkdir /var/spool/squirrelmail/attach/
# chmod ugo+rwx /var/spool/squirrelmail/attach

4. ทดสอบ login เข้าใช้งานผ่าน web browsers โดยใช้ IP ของ Server ที่ได้รับและตามด้วย /squirrelmail เช่น http://192.168.1.10/squirrelmail/

# ทดสอบรับและส่งเมล