หน้าหลัก

From Wiki_EAI
Revision as of 18:44, 24 June 2023 by WinniW (talk | contribs) (→‎.TH Domain)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎ไทย

แหล่งรวมข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)

caption

Domain Name

โดเมนเนม (Domain Name) เป็นชื่อที่ใช้ในการระบุและระบุตัวตนของเว็บไซต์หรือทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้ว เนมโดเมนประกอบด้วยส่วนสุดท้ายของ URL หรืออีเมลที่ตามหลังสัญลักษณ์ "เครื่องหมายจุลภาค" (dot) จากนั้นเป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนนามสกุล (Top-Level Domain) เช่น .com, .net, .org, .edu, .th, .co.th ฯลฯ

โดเมนเนมทำหน้าที่เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันในอินเทอร์เน็ตทั้งโลก และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้ผ่านบริษัทที่รับจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Registrar) โดยค่าธรรมเนียมที่เสียในการจดทะเบียนโดเมนเนมจะขึ้นอยู่กับส่วนนามสกุลและบริษัทที่ให้บริการ โดยทั่วไปแล้วโดเมนเนมมีการจดทะเบียนเป็นระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1 ปี) และสามารถต่ออายุได้ในภายหลัง ในการเลือกใช้โดเมนเนม ผู้ใช้ควรพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือธุรกิจ รวมถึงความสะดวกในการจดจำและค้นหาของผู้ใช้งานด้วย

.TH Domain

โดเมน .th เป็นส่วนนามสกุลของโดเมนเนมที่แสดงถึงประเทศไทย (Thailand) โดยมีบทบาทในการระบุและระบุตัวตนของเว็บไซต์และทรัพยากรอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตัวอย่างของโดเมน .th เป็นเช่น thnic.co.th หรือ thnic.or.th

การจดทะเบียนโดเมน .th จะมีความเกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนโดเมนเนมประเทศไทย (Thai Network Information Center Foundation: THNICF) ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการโดเมน .th ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมน .th จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดย THNICF และสามารถดำเนินการจดทะเบียนผ่านทางผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจาก THNICF เท่านั้น

Domain Name System

  • ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ระบบชื่อโดเมนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกครั้งที่มีการใช้งานระบบใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น พร้อมเพย์ LINE Facebook หรืออ่านเมล ระบบชื่อโดเมนจะเป็นขั้นตอนแรกที่ถูกเรียก ใช้งาน หากระบบชื่อโดเมนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบใด ๆ บน อินเทอร์เน็ตได้เลย
  • ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน คือสภาวะที่ระบบชื่อโดเมนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือมีการรักษาความลับที่เหมาะสม ข้อมูลระบบชื่อโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบชื่อโดเมนพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Universal Acceptance Implementation

Universal Acceptance Implementation การพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลที่ถูกต้องการเกณฑ์การตั้งชื่อในภาษาใดๆ