Translations:รู้จัก.ไทย/1/th

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search

https://รู้จัก.ไทย หรือ https://knows.in.th เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง Universal Acceptance (UA), Internationalized Domain Name(IDN) และ Email Address Internationalization (EAI) รวมทั้งกิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน การที่ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลทุกชื่อที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ และระบบที่รองรับการทำงานอินเทอร์เน็ต