Universal Acceptance Implementation

From Wiki_EAI
Revision as of 11:59, 12 July 2021 by Photchanan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎ไทย

Universal Acceptance

การยอมรับสากลเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตที่รองรับการทำงานหลายภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถท่องไปในโลกอินเทรอ์เน็ตในภาษาท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของโดเมนระดับบนสุดทั่วไป (gTLD) เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ทางเลือกของผู้บริโภค และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมชื่อโดเมน

เพื่อบรรลุการยอมรับสากล แอปพลิเคชันและระบบอินเทอร์เน็ตต้องปฏิบัติต่อโดเมนระดับบนสุด (TLD) ทั้งหมดในลักษณะที่สอดคล้องกัน ซึ่งรวมถึง gTLD ใหม่และ TLD ที่เป็นสากล โดยต้องยอมรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงชื่อโดเมนทั้งหมด ได้อย่างถูกต้อง

ขณะนี้เป็นเวลาที่จะทำให้ระบบของคุณพร้อมสำหรับการยอมรับสากล และสร้างอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคตสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

Universal Acceptance is a foundational requirement for a truly multilingual Internet, one in which users around the world can navigate entirely in local languages. It is also the key to unlocking the potential of new generic top-level domains (gTLDs) to foster competition, consumer choice and innovation in the domain name industry.

To achieve Universal Acceptance, Internet applications and systems must treat all TLDs in a consistent manner, including new gTLDs and internationalized TLDs. Specifically, they must accept, validate, store, process and display all domain names.

Now is the time to get your systems ready for Universal Acceptance and create the truly inclusive Internet of the future.


UA สำหรับผู้ดูแลระบบ

เอกสารทางเทคนิค

อ้างอิงจาก Information for Developers ในเว็บไซต์ของ Universal Acceptance Steering Group (UASG) https://uasg.tech/

  • Use Cases for UA Readiness Evaluation UASG 004 Use cases สำหรับนักพัฒนาในการประเมินความพร้อมของระบบในการยอมรับสากล
  • Use Cases for UA Readiness Evaluation - Data UASG 004A ข้อมูลสำหรับสำหรับนักพัฒนาสำหรับการประเมินความพร้อมในการยอมรับสากลที่อธิบายใน UASG 004 (ชื่อโดเมนและอีเมลจำนวน 82 ชื่อ)

คู่มือพัฒนา EAI Mail Server

UA สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เอกสารทางเทคนิค

อ้างอิงจาก Information for Developers ในเว็บไซต์ของ Universal Acceptance Steering Group (UASG) https://uasg.tech/

  • Use Cases for UA Readiness Evaluation UASG 004 Use cases สำหรับนักพัฒนาในการประเมินความพร้อมของระบบในการยอมรับสากล
  • Use Cases for UA Readiness Evaluation - Data UASG 004A ข้อมูลสำหรับสำหรับนักพัฒนาสำหรับการประเมินความพร้อมในการยอมรับสากลที่อธิบายใน UASG 004 (ชื่อโดเมนและอีเมลจำนวน 82 ชื่อ)
  • Universal Acceptance Compliance of Programming Language Libraries and Frameworks – 2019 UASG 018 Reviewing programming languages and frameworks for compliance with universal acceptance good practice.
  • Universal Acceptance Compliance of Programming Language Libraries and Frameworks – 2020 UASG 018A เอกสารอธิบายผลการทดสอบการรองรับ UA ของภาษา C, C#, Go, Java, Javascript, Python3, Rust and frameworks


คู่มือพัฒนาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับ UA

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน UA และ EAI

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดทำโครงการสร้างความพร้อมด้าน Universal Acceptance (UA) และ Email Address Internationalization (EAI) ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของ UA ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ดูแลระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้ชื่ออีเมลภาษาไทยจะถูกรับและใช้งานได้อย่างถูกต้อง ดูรายละเอียดได้ที่ Webinar และ Training ด้านการยอมรับภาษาไทย

APAC EAI Implementation Group

สำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาระบบอีเมลภาษาไทย สามารถเข้าร่วมกลุ่ม หรือ ติดตามได้ผ่าน mailling list