Translations:รู้จัก.ไทย/3/th

From Wiki_EAI
Revision as of 09:49, 3 August 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (กำลังนำเข้ารุ่นใหม่จากแหล่งข้อมูลภายนอก)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Email Address Internationalization (EAI) การทำให้ที่อยู่อีเมลเป็นสากลเป็นกระบวนการที่ทำให้ที่อยู่อีเมลที่มีชื่อโดเมนหรือชื่อกล่องจดหมายในภาษาและสคริปต์ต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อรับและส่งอีเมล