8. ทดสอบ POP3 Server CentOS 7

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search

1. ติดตั้ง telnet

# yum install telnet
# telnet localhost pop3


2. ได้ผลตามด้านล่าง และ ใช้คำสั่ง quit เพื่ออแกจาก telnet

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.