ฉบับย่อ - การติดตั้งแบบรวดเร็ว

From Wiki_EAI
Revision as of 13:24, 14 February 2017 by Nattawut (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

สร้าง directories และติดตั้ง libraries ที่จำเป็น

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install courier-imap courier-imap-ssl  courier-pop courier-pop-ssl  icu-devtools libicu-dev libsasl2-dev libssl-dev libsasl2-modules  sasl2-bin
 sudo mkdir -p /etc/skel/Maildir/{cur,new,tmp}
 sudo apt-get build-dep postfix

Web Admin