คู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเว็บบราวซ์เซอร์ให้รองรับ UA ด้วยภาษา PHP

From Wiki_EAI
Revision as of 14:17, 24 March 2022 by Acappella7 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎ไทย

คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเว็บบราวซ์เซอร์เพื่อให้รองรับโดเมนภาษาไทย (IDN) และอีเมลภาษาไทย (EAI) โดยใช้ภาษา PHP


Preparing to Support UA in PHP

ระบบที่ใช้ในการพัฒนา

 1. ระบบฐานข้อมูล
  • MySQL
  • PHPMyAdmin
 2. ระบบบนเว็บบราวซ์เซอร์
  • ระบบลงทะเบียน (Registration)
  • ระบบ Login
  • ระบบแสดงผล Profile
 3. ระบบส่งอีเมล
  • PHPMailer

Software ที่ใช้ในการพัฒนา

 1. Filezilla [Win] [Mac]
 2. Web Browser เช่น Firefox, Chrome, Safari
 3. Text Editor (Code Editor) เช่น Notepad, Atom

Source code

 • Source code ที่ใช้ใน workshop นี้ [source code]

Application Architecture

App-archetiect-3.png App-archetiect-2.png App-archetiect-1.png

Developing Applications to Support UA in PHP

สร้างฐานข้อมูลที่รองรับ IDN และ EAI

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `activation_code` varchar(50) DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`)
 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;

แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนรองรับการใส่อีเมล EAI

แก้ไขไฟล์ register.html จาก

<input type="email" name="email" placeholder="Email" id="email" required>

เป็น

<input type="text" name="email" placeholder="Email" id="email" required>

แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนตรวจสอบอีเมล EAI ได้

แก้ไขไฟล์ register.php จาก

if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { 

   exit('Email is not valid!');
 
 }

เป็น

 if (preg_match('/^[ก-๛a-zA-Z0-9_+&*-]+(?:\.[ก-๛a-zA-Z0-9_+&*-]+)*@(?:[ก-๛a-zA-Z0-9-]+\.)+[ก-๛a-zA-Z]{2,16}$/u', $_POST['email']) == 0) {
   exit('Email is not valid!');
 
 }

แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนสามารถส่งอีเมล EAI ได้ด้วย PHPMailer

แก้ไขไฟล์ PHPMailer/src/PHPMailer.php จาก

 case 'php': 
 default:
 return filter_var($address, FILTER_VALIDATE_EMAIL) !== false;

เป็น

 case 'php': 
 default: 
 return (bool) preg_match("/^[ก-๛a-zA-Z0-9_+&*-]+(?:\.[ก-๛a-zA-Z0-9_+&*-]+)*@(?:[ก-๛a-zA-Z0-9-]+\.)+[ก-๛a-zA-Z]{2,16}$/u", $address);

Regular expression ข้างต้นสามารถใช้ตรวจสอบรูปแบบ email ภาษาไทยได้ หากต้องการตรวจสอบ email ภาษาอื่นๆอาจต้องพิจารณาใช้ regular expression รูปแบบอื่นที่ไม่เจาะจง เช่น

 • something@something ^(.+)@(.+)$

แก้ไขจาก

 $this->punyencodeAddress

เป็น

 //...$this->punyencodeAddress...

(Comment บรรทัดเหล่านี้เพื่อให้โค้ดไม่ทำงาน)


แก้ไขไฟล์ PHPMailer/src/SMTP.php จาก

 'MAIL FROM:<' . $from . '>' . $useVerp,

เป็น

 'MAIL FROM:<' . $from . '> SMTPUTF8',