รู้จัก.ไทย

From Wiki_EAI
Revision as of 13:28, 20 July 2021 by Photchanan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

https://รู้จัก.ไทย หรือ https://knows.in.th เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง Universal Acceptance (UA), Internationalized Domain Name(IDN) และ Email Address Internationalization (EAI) รวมทั้งกิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง


  • Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน การที่ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลทุกชื่อที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ และระบบที่รองรับการทำงานอินเทอร์เน็ต
  • Internationalized Domain Name(IDN) หรือ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักษร (character) อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 37 ตัวซึ่งได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรละติน) ในรหัส ASCII A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) แต่เดิมการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมถูกจำกัดให้ใช้ตัวอักขระ ASCII เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบชื่อโดเมน ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบ IDN เราจึงสามารถใช้ตัวอักษรในภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาไทยอันหมายรวมถึงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ
  • Email Address Internationalization (EAI) การทำให้ที่อยู่อีเมลเป็นสากลเป็นกระบวนการที่ทำให้ที่อยู่อีเมลที่มีชื่อโดเมนหรือชื่อกล่องจดหมายในภาษาและสคริปต์ต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อรับและส่งอีเมล